Djurvännernas Förening i Stockholm
  
 
 »   Startsidan
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Länkar
 »   Frågor om djur
 »   Kontakta oss
 »   Årsmöten
 »   Bli medlem
 »   Stipendium
 »   Bildarkiv
 »   Föreningens historia
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

Stadgar

Våra stadgar har reviderats och beslutades av årsmötet den 2 juni 2012.


§ 1 Ändamål
Djurvännernas Förening i Stockholm är en ideell förening som har till ändamål att verka för djurskydd och djurens välfärd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar enbart med lagliga metoder. Föreningen är ansluten till Djurskyddet Sverige.

§ 2 Uppgifter
• att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande
• att bilda opinion i djurskyddsfrågor
• att sprida kunskap om djurs behov
• att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs
• att påverka djurskyddslagstiftningen enligt senaste forskningsrön
• att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften
• att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter

§ 3 Medlemskap
Var och en som vill verka för föreningens syften kan bli medlem i föreningen.

Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Medlemsavgift fastställs av föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen.

Medlem som uppenbart skadar eller motverkar föreningens verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller av årsmötet fattade beslut kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen gäller omedelbart efter styrelsens beslut. Den uteslutna medlemmen kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av föreningens årsmöte.

Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen trots utsänd påminnelse anses ha lämnat föreningen.

§ 4 Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen leder föreningens arbete efter föreningens stadgar och årsmötets beslut.

Om föreningen har anställd personal beslutar och ansvarar styrelsen för anställning och arbetsledning.

Endast betalande medlemmar eller hedersmedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Den som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.
Styrelsen består av minst fem ledamöter och minst två suppleanter.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år.
Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för två år. Mandatperioderna bör löpa omlott. Avgår ledamot under mandattid inträder suppleant i dennes ställe efter kallelse av styrelsen.
Styrelsen väljer inom sig övriga poster såsom vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Ordföranden sammankallar styrelsen och leder dess förhandlingar och ombesörjer löpande expeditionsgöromål med biträde av sekreteraren och kassören.

Sekreteraren har till uppgift att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden och att ta hand om föreningens handlingar.

Kassören har till uppgift att förvalta, bokföra och redovisa föreningens medel i enlighet med vad dessa stadgar föreskriver, lämna erforderliga rapporter om den ekonomiska ställningen till styrelsen, ansvara för medlemsförteckningen, ta emot och redovisa medlemsavgifter samt ombesörja de placeringar och utbetalningar, som styrelsen beslutat.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna kräver. Kallelse sker minst en vecka i förväg. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter deltar i sammanträdet.

Brådskande beslut kan avgöras per capsulam, varvid ordföranden samt minst tre ledamöter ska vara eniga om beslutet.

§ 5 Årsmöte
Föreningen håller årsmöte före maj månads utgång.

Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före mötet.

Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna före mars månads utgång innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
a. Årsmötets öppnande
b. Fastställande av föredragningslista
c. Fråga om årsmötet har kallats enligt stadgarna
d. Upprättande av röstlängd
e. Val av ordförande och sekreterare för mötet
f. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
g. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
h. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
i. Föredragning av revisionsberättelse
j. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
l. Motioner
m. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
n. Val av ordförande i styrelsen
o. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
p. Val av revisor och revisorssuppleant
q. Val av valberedning
r. Övriga frågor
s. Mötets avslutande


§ 6 Beslutsfattande
Varje närvarande medlem i föreningen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsen har dock inte rösträtt i frågor om egna förslag.
Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning särskilt begärs. Vid val av revisor och revisorssuppleant har styrelseledamot inte rösträtt.
Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning.
I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av föreningen.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om hon eller han är röstberättigad, annars avgör lotten.

§ 7 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska hållas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller föreningens revisor till styrelsen skriftligt begärt detta. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra föreningsmöte.

Extra föreningsmöte ska hållas inom 30 dagar efter att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som föranlett mötet.

§ 8 Ekonomisk förvaltning
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut om medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.
Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 9 Revision
Föreningens räkenskaper jämte för revision erforderliga övriga handlingar såsom styrelseprotokoll ska för granskning överlämnas till föreningens revisorer senast 1 mars året efter aktuellt bokföringsår. Senast en månad efter handlingarnas mottagande ska revisorerna återställa desamma jämte skriftlig revisionsberättelse.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst det ena är ordinarie årsmöte. Besluten ska vara fattade av minst två tredjedelar av de röstberättigade på varje möte.

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild föreningsmedlem. I det senare fallet ska förslag inlämnas skriftligen före mars månads utgång till föreningens styrelse, som jämte eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte.

Stadgeändring ska godkännas av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

§ 11 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav minst det ena är ordinarie årsmöte. Besluten ska vara fattade av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade på varje möte.

I händelse av föreningens upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla djurskyddsorganisation, helst rikstäckande, med samma ändamål som Djurvännernas Förening i Stockholm har.

 

Föreningen bildades år 1882 med namnet Djurvännernas Nya Förening 
 

Djurvännernas förening i Stockholm

Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen